YMSC Mathematicians

Caucher Birkar

Shiu-Yuen Cheng

Yitwah Cheung

Jintai Ding

Fu Lei

Akito Futaki

Per Johansson

Li Si

Yong Lin

Liu Zhengwei

Eduard Looijenga

Qiu Yu

Nicolai Reshetikhin

Donald Bruce Rubin

Shan Peng

Song Wei

Wu Hao

Xie Dan

Xue Jinxin

Xiaokui Yang

Yannis Yatracos

Yu Pin