YMSC Mathematicians

Caucher Birkar

Chen Zhijie

Shiu-Yuen Cheng

Yitwah Cheung

Ding Jintai

Fu Lei

Akito Futaki

Ling-Yan Hung

Per Johansson

Li Si

Lin Yong

Liu Zhengwei

Eduard Looijenga

Qiu Yu

Nicolai Reshetikhin

Donald Bruce Rubin

Shan Peng

Shi Zuoqiang

Song Wei

Wu Hao

Xie Dan

Yang Fan

Yang Xiaokui

Yannis Yatracos

Yu Pin

Zheng Hao