YMSC Mathematicians

Yang Yuhong

Zhu Yihang

Yitwah Cheung

Caucher Birkar

Chen Zhijie

Ding Jintai

Yunhui Wu

Fu Lei

Akito Futaki

Ling-Yan Hung

Per Johansson

Lin Yong

Liu Zhengwei

Qiu Yu

Nicolai Reshetikhin

Shan Peng

Shi Zuoqiang

Song Wei

Wu Hao

Yang Fan

Yang Xiaokui

Zheng Hao

Zhu Yi