YMSC Mathematicians

Yitwah Cheung

Caucher Birkar

Chen Zhijie

Ding Jintai

Fu Lei

Akito Futaki

Ling-Yan Hung

Per Johansson

Li Si

Lin Yong

Liu Zhengwei

Qiu Yu

Nicolai Reshetikhin

Donald Bruce Rubin

Shan Peng

Shi Zuoqiang

Song Wei

Wu Hao

Yang Fan

Yang Xiaokui

Zheng Hao