Name Research Affliation Visiting Schedule Email
Bowen Zhao Algebra, Algebraic geometry, Number theory Weizmann Institute 2021.9.1 ~ 2022.1.31 bowen.zhao@yale.edu
Haibao Duan Geometric topology CAS 2021.9.1 ~ 2024.9.1 dhb@math.ac.cn
Weixin Sun Mathematical physics Taiwan University 2021.9.1 ~ 2021.12.29 sun@phys.ntu.edu.tw