Research Areas

Theoretical physics, quantum gravity, quantum field theory, holography duality.


Publications

[1] Bin Chen, Peng-Xiang Hao, Reiko Liu, Zhe-Fei Yu. “On Galilean conformal bootstrap.” JHEP 06 (2021) 112, arXiv:2011.11092

Peng-Xiang Hao, Wei Song, Xianjin Xie, Yuan Zhong. “BMS-invariant free scalar model.” Phys.Rev.D 105 (2022) 12, 125005, arXiv: 2111.04701

[2] Bin Chen, Peng-Xiang Hao, Reiko Liu, Zhe-Fei Yu. “On Galilean Conformal Bootstrap II: ξ = 0 sector.” JHEP 12 (2022) 019, arXiv: 2207.01474

[3] Peng-Xiang Hao, Wei Song, Zehua Xiao, Xianjin Xie. “A BMS-invariant free fermion model .” arXiv: 2211.06927

Luis Apolo, Peng-Xiang Hao, Wen-Xin Lai, Wei Song. “Glue-on AdS holography for T T¯- deformed CFTs.” JHEP06 (2023) 117, arXiv: 2303.04836