Publications

[1] Logarithmic p-adic Riemann-Hilbert correspondences for rigid varieties, arXiv:1803.05786. (joint with Kai-Wen Lan, Ruochuan Liu, Xinwen Zhu)    
[2] Foundations of logarithmic adic spaces, arXiv:1709.05781.    
[3] The eigencurve is proper, Duke Mathematical Journal, vol. 165, No.7 (2016), 1381-1395. (joint with Ruochuan Liu)