Group Leader
Wu Hao
Member
Qiu Yu Wang Xuecheng Xiao Jian
Yitwah Cheung Zhu Yi Zhou Jie