2021

Fields, Strings, and Geometries Workshop

Jin Chen, Marcus Sperling

Dec 30

2019

Hilbert Modules in Analytic Function Spaces

Kunyu Guo (Fudan), Gadahar Misra (Indian Institute of Science), Rongwei Yang (SUNY, Albany)

Dec 9

2019

The second conference on Computational and Mathematical Bioinformatics and Bioph

Stephen Shing-Toung Yau, Guowei Wei,Changchuan Yin, Shan Zhao

Dec 9

2019

The second conference on Computational and Mathematical Bioinformatics and Bioph

Igor Durban, Stanislaw Janeczko, Gerhard Pfister, Stephen Yau, Huaiqing Zou

Dec 9

2019

Operator Algebra and Harmonic Analysis 2019

Anthony Lau, Chi-Leung Ng, Zhong-Jin Ruan, Ngai-Ching Wong

Oct 7

2019

代数表示论及其相关专题研讨会

William Crawley-Boevey, Henning Krause, Osamu Oppermann, Yu Qiu, Yu Zhou

Aug 5

2019

代数和算数几何会议

Shing-Tung Yau, Caucher Birkar

Aug 5

2019

Jul 29

2019

2019

Jun 9

2019

Jun 3

2019

分析与偏微分方程研讨会

Ping Zhang, Lingbing He

Apr 29

2019

国际算法前沿研讨会

Andrew Yao, John Hopcroft, Jianer Chen, Yijia Chen, Jian Li , Mei Lu, Xiaotie Deng, Huimin Lin, Wei Li

Apr 8

2019

可积系统中的哈密顿方法与代数结构研讨会

Andrew Hone, Yuji Kodama, Qingping Liu, Vladimir Novikov

Mar 18

2019

伪厄米哈密顿系统的PT对称性和物理研讨会

Xianqing Li-Jost, Miloslav Znojil, Shao-Ming Lei

Mar 22

2019

三亚人工智能论坛

Shiu-Yuen Cheng, Jingdong Wang, Shimin Hu, Jun Zhu, Mingming Cheng

Jul 1

2019

Riordan Arrays and Related Topics

Xi Chen, Tian-Xiao He, Mei Lu , Yi Wang

Apr 29

2019

结构图论与图着色研讨会

Bojan Mohar, Zdenek Dvořák, Hehui Wu, Xuding Zhu

Jan 20

2019

2019周期和L函数国际会议

Shouwu Zhang, Guangqiang Tie

Jan 14

2019

算子分裂技术在复杂系统和大数据分析中的应用研讨会

Raymond Chan, Roland Glowinski, Fiorella Sgallari , Xue-Cheng Dai, Suhua Wei

Jan 14

2019

保结构高精度数值方法的算法、分析和应用研讨会

Jingmei Qiu, Yulong Xing , Tao Xiong , Qiang Zhang

Jan 14

2019

全纯映照和复几何研讨会

John Fornaess, Franc Forsteric, Xiaojun Huang, Xiangyu Zhou

Jan 7

2019

镜对称及相关领域研讨会

Mauricio Romo, Jie Zhou, Babak Haghighat, Rak-Kyeong Seong, Wenbin Yan, Dan Xie, Shing-Tung Yau

Jan 7

2019

黑洞和全息研讨会

Luis Apolo, Bin Chen, Erik Curiel , Rak-Kyeong Seong, Wei Song , Qiang Wen , Yi Wang , Shing-Tung Yau

Jan 7

2019

Jan 4

2019

代数几何和凯勒几何中的整体议题研讨会

Shiu-Yuen Cheng, Kefeng Liu, Lizhen Ji, Reiko Miyaoka, Jie Xiao, Hao Xu, Xiaokui Yang, Shing-Tung Yau, Akito Futaiki