Past Visitors
  Name Arrival Departure Institute Office Tel
  John Erik Fornaess 2018-10-14 2018-11-8 Norwegian University of Science and Technology
  Wu Jujie 2018-10-14 2018-11-8 Norwegian University of Science and Technology
  Per Jorhan Anders Johansson 2018-10-8 2018-11-12 Uppsala University
  Ying Xiang 2018-9-17 2018-11-17 Tianjin University
  Gerard van der Geer 2018-9-17 2018-11-16 University of Amsterdam
  Zhang Qiming 2018-9-3 2018-9-17 University of California Jin Chun Yuan West Bldg. 310
  Toshiki Mabuchi 2018-8-19 2018-9-22 Osaka University Jing Zhai 314
  Yuval Flicker 2018-7-23 2018-9-22 Ariel University Jing Zhai 315
  Greg McShane 2018-4-18 2018-5-18 University of Grenoble Alpes Jing Zhai 211
  Xie Songyan 2018-4-8 2018-6-8 MPG Jin Chun Yuan West Bldg. 134
  Daniel Charles Douglas 2018-4-8 2018-5-8 University of California Jin Chun Yuan West Bldg. 310
  Joonho Kim 2018-4-8 2018-4-21 Jin Chun Yuan West Bldg. 134
  Franz Pedit 2018-4-4 2018-6-21 University of Massachusetts Jing Zhai 310
  Dongwook Jwa 2018-4-2 2018-4-13 Seoul National University Jin Chun Yuan West Bldg. 134
  Laurent Fargues 2018-4-1 2018-4-14 CNRS Jing Zhai 316
  Dylan Allegretti 2018-3-30 2018-4-28 The University of Sheffield Jin Chun Yuan West Bldg. 134
  Georgios Papadopoulos 2018-3-29 2018-4-30 Royal Holloway, University of London Jing Zhai 314
  Wei Xing 2018-3-28 2018-3-30 Shanghai Jiao Tong University Jin Chun Yuan West Bldg. 134
  Matthias Gaberdiel 2018-3-26 2018-3-30 ETH Zürich Jing Zhai 316
  Yufei Zhao 2018-3-24 2018-3-31 MIT Jing Zhai 310
Page 1/32    First page    Previous     Next    Last page     639 items in total
By Name