Schedule

Time  8-Dec
8:50--9:00 Opening Address
  Chair: Shing-Tung Yau
9:00--9:50 Caucher Birkar
9:50--9:55 Break
9:55--10:45 Meng Chen
10:45--11:00 Tea Break
11:00--11:50 Spencer Bloch
11:50--13:30 Lunch
  Chair: Spencer Bloch
13:30--14:20 Yujiro Kawamata
14:20--14:25 Break
14:25--15:15 Viacheslav Shokurov
15:15--15:30 Tea Break
15:30--16:20 Chin-Lung Wang
16:20--16:25 Break
16:25--17:15 Konstantin Shramov
17:30--19:30 Banquet

Time  9-Dec
  Chair: Eduard Looijenga
9:00--9:50 Caucher Birkar
9:50--9:55 Break
9:55--10:45 Jean Pierre Demailly
10:45--11:00 Tea Break
11:00--11:50 De-Qi Zhang
11:50--13:30 Lunch
  Chair: Shiu-Yuen Cheng
13:30--14:20 Chenyang Xu
14:20--14:25 Break
14:25--15:15 Ivan Cheltsov
15:15--15:30 Tea Break
15:30--16:20 Florin Ambro

Time  10-Dec
  Chair: Caucher Birkar
9:00--9:50 Yoichi Miyaoka
9:50--9:55 Break
9:55--10:45 Helene Esnault
10:45--11:00 Tea Break
11:00--11:50 Bong Lian
11:50--13:30 Lunch
  Chair: Eduard Looijenga
13:30--14:20 Lothar Goettsche
14:20--14:25 Break
14:25--15:15 Chen Jiang
15:15--15:30 Tea Break
15:30--16:20 Yuri Prokhorov