Committee

Chairman:

Chiwan Shu Brown University

Zhouping Xin The Chinese University of Hong Kong

Members:

Sijue Wu University of Michigan

Tom Hou California Institute of Technology

Hongkai Zhao University of California, Irvine

Raymond Chan Chinese University of Hong Kong

Tao Luo Georgetown University

Bjorn EnquistUniversity of Texas at Austin