Group Leader
Wu Hao
Member
Qiu YuXiao Jian
Yitwah CheungZhu YiZhou Jie
Wang Xuecheng