Organizing Committee

Shiu-Yuen Cheng (Chair)  Tsinghua University
Huai-Dong Cao Lehigh University 
Lizhen Ji University of Michigan
Jun Li Stanford University
Si Li Boston University
Naichung Conan Leung the Chinese University of Hong Kong
Song-Sun Lin National Chiao Tung University
Kefeng Liu University of California Los Angeles
Yat Sun Poon University of California Riverside
Chin-Lung Wang National Taiwan University
Yuefei Wang Chinese Academy of Sciences
Lo Yang Chinese Academy of Sciences

Local Committee

Jie Xiao (Chair) Tsinghua University
Haizhong Li Tsinghua University
Wenxuan Lu Tsinghua University
Ning Su Tsinghua University
Wenming Zou Tsinghua University
 

Copyright © 2013 Mathematical Sciences Center, Tsinghua University, All Rights Reserved.